KVALITA
illustr02
V podmienkach RAVI s.r.o. sa kladie dôraz predovšetkým na kvalitu práce členov zásahových motorizovaných hliadok, dobrú miestnu znalosť všetkých lokalít, v ktorých spoločnosť pôsobí, bezpečnosť samotnej práce člena zásahovej hliadky a celkovú pripravenosť pre prácu.
  • vykonávame pravidelnú streleckú prípravu spojenú s taktikou zásahu na chránenom objekte
  • fyzickú zdatnosť členov zásahových hliadok zdokonaľujeme formou pravidelných pohybových aktivít
  • teoretické znalosti z príslušných ustanovení všeobecne platných právnych predpisov prehlbujeme formou školení.